Сертифікатні програми

 

«Методика навчання української мови як іноземної» – програма, спрямована на формування професійних компетентностей, необхідних для викладання української мови в іноземній аудиторії, планування й організації навчального процесу в різних групах інокомунікантів

КАТЕГОРІЯ СЛУХАЧІВ: філологи, педагоги, викладачі, студенти магістратури, які хочуть опанувати методику навчання української мови як іноземної

СПІКЕРИ: викладачі кафедри української філології для іноземних громадян КНУ імені Тараса Шевченка, фахівці-практики в галузі навчання іноземців української мови.

Програма включає наступні освітні компоненти:

1. Теоретичні засади навчання української мови як іноземної
 • Методика навчання УМІ. Історія становлення й розвитку. Процес, зміст, мета, принципи навчання УМІ. Етапи навчання та рівні володіння УМІ.
 • Система навчання УМІ: підходи, організаційні форми, методи і засоби навчання та контролю навчальних досягнень учнів. Універсальна та національно орієнтована моделі навчання УМІ.
2. Методика навчання аспектів мови
 • Методичні засади навчання фонетики іноземців
 • Особливості фонетичної роботи в іноземній аудиторії
 • Навчання лексики УМІ: мета, лексичні навички, відбір лексичного матеріалу, способи організації лексики
 • Методика роботи з лексикою: етапи, способи семантизація, вправи.
 • Навчання граматики української мови як іноземної: відбір та організація матеріалу, етапи, граматичні вправи
 • Навчання іноземців відмінкової системи української мови
 • Українське дієслово в лінгводидактичному аспекті
 • Вивчення синтаксису української мови в іншомовній аудиторії
 • Лінгвокраїнознавчий аспект навчання української мови як іноземної. Національно-культурний компонент української лексики
 • Національно-культурна специфіка української мовленнєвої поведінки. Мовокраїнознавчі словники
3. Навчання видів мовленнєвої діяльності української мови як іноземної
 • Навчання аудіювання
 • Навчання говоріння
 • Навчання читання
 • Навчання письма
 • Взаємопов’язане навчання видів мовленнєвої діяльності
4. Стратегії й тактики навчання української мови як іноземної
 • Ефективна методична структура заняття з УМІ. Технології навчання: групової роботи, ігрова, проєктна, кінодидактики, екскурсійна, творчого письма, дискусії. Інтелектуальні картки, мемокартки
 • Мотиваційні завдання в навчанні УМІ
 • Довготривале навчання української мови як іноземної: річний, дворічний, трирічний курси. Групове навчання // індивідуальне навчання. Тандем-метод
 • Короткотривале навчання української мови як іноземної: кількатижневі курси, кількамісячні курси. Навчання, орієнтоване на спеціалізовані запити
 • Аналіз фрагментів реальних занять з УМІ

 

ОБСЯГ ПРОГРАМИ:  5 кредитів ЄКТС / 150 годин

ФОРМА НАВЧАННЯ: змішана з використанням технологій дистанційного навчання (платформа Zoom)

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДИТИМУТЬСЯ:  четвер – 18.00 – 21.00, субота – 10.30 – 13.30 (за київським часом)

ДОКУМЕНТ: Сертифікат про підвищення кваліфікації

Тривалість

Початок

Вартість

Мова

2 місяці

18.04.2024 р.

5 500 грн.

Українська

Програма

Реєстрація

 

Координатор програми:  Тетяна АНІСТРАТЕНКО

Телефони: (044)  521-33-27; (044)  521-35-51

Електронна пошта: vpk.ipe@knu.ua; tetiana.anistratenko@knu.ua

 

Керівник програми: Ганна Швець

Телефон: +38-066-305-18-39

Електронна пошта: h.shvets@knu.ua

«Диджиталізація управління як інструмент відновлення та розвитку бізнесу» – програма спрямована на формування та набуття навичок цифровізації бізнес-процесів компанії для підвищення ефективності бізнесу в умовах цифрової трансформації економіки

КАТЕГОРІЯ СЛУХАЧІВ: підприємці, власники малого і середнього бізнесу, фахівці у сфері маркетингу та менеджменту

СПІКЕРИ: провідні науково-педагогічні працівники, експерти, лідери цифрової трансформації

Програма включає модулі:

 • підвищення ефективності бізнес-процесів шляхом цифровізації
 • робота з маркетплейсами та інтернет-торгівля
 • цифровізація у продуктовому менеджменті
 • ІТ бізнес-аналіз

ОБСЯГ ПРОГРАМИ:  1 кредит ЄКТС / 30 годин

ФОРМА НАВЧАННЯ: змішана з використанням технологій дистанційного навчання (платформа Zoom)

ДОКУМЕНТ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: Сертифікат

Тривалість

Початок

Вартість

Мова

14 днів

14.05.2024 р.

3 600 грн.

Українська

Координатор програми:  Віта ТИЩЕНКО

Телефони: (044) 521-35-51; (044) 521-35-60

Електронна пошта:  vpk.ipe@knu.uavita.tyshchenko@knu.ua

Програма

Реєстрація

 

«М’які навички для успішного бізнесу та лідерства» – програма спрямована на формування, набуття додаткових спеціальних професійних компетентностей щодо комунікативних навичок, лідерських якостей, емоційного інтелекту, уміння працювати в команді для ефективного управління бізнесом, вирішення управлінських, виробничих, соціально-комунікаційних складних завдань і проблем

КАТЕГОРІЯ СЛУХАЧІВ: керівники та фахівці підприємств, установ, організацій різних видів економічної діяльності

СПІКЕРИ: провідні науково-педагогічні працівники, фахівці-практики, бізнес-тренери, спеціалісти з навчання персоналу

Програма складається з двох модулів:

Модуль 1 «Теоретичні основи вивчення м’яких навичок»
 • Поняття про тверді, м’які навички та необхідність їх освоєння для досягнення поставлених цілей у бізнесі та менеджменті
 • Типи м’яких навичок та їх загальна характеристика (Основні типи м’яких навичок, які потребує роботодавець. Як покращити свої м’які навички)
 • Ключові навички майбутнього. ТОП -10 навичок 2025 року
Модуль 2 «Практичні засади застосування м’яких навичок у бізнесі та менеджменті»
 • Комунікаційні навички (Навички вербального і невербального спілкування)
 • Соціальні навички (Як оцінити соціальні компетенції і навчитися будувати стосунки між бізнес партнерами і співробітниками)
 • Навички критичного мислення. Як розвинути ці навички
 • Навички самоконтролю для ефективного бізнесу та управління колективом та лідерства
 • Навички самооцінки. Методи і способи підвищення самооцінки

 

ОБСЯГ ПРОГРАМИ:  1 кредит ЄКТС / 30 годин

ФОРМА НАВЧАННЯ: змішана з використанням технологій дистанційного навчання (платформа Zoom)

ДОКУМЕНТ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: Сертифікат

Тривалість

Початок

Вартість

Мова

14 днів

27.05.2024 р.

3 600 грн.

Українська

Координатор програми:  Віта ТИЩЕНКО

Телефони: (044) 521-35-51; (044) 521-35-60

Електронна пошта:  vpk.ipe@knu.ua; vita.tyshchenko@knu.ua

Програма

Реєстрація

«Основи психотерапії залежностей» – програма, спрямована на практичну підготовку, набуття додаткових спеціальних фахових компетентностей психолога, що сприятимуть вирішенню складних завдань і проблем у процесі психотерапії та психологічного консультування залежних та співзалежних

КАТЕГОРІЯ СЛУХАЧІВ: психологи, психотерапевти, соціальні працівники, соціальні педагоги, соціальні реабілітологи, здобувачі вищої  психологічної освіти

СПІКЕРИ: провідні науково-педагогічні працівники, фахівці-практики з питань психотерапії узалежнень та залежностей

Програма включає наступні освітні компоненти:
 • Адиктивна поведінка: поняття, чинники, психологічні механізми
 • Сучасні теорії залежностей. Залежність в умовах війни
 • Залежності від психоактивних речовин: види, симптоми, особливості. Методи лікування та психологічна реабілітація
 • Біхевіоральні залежності: специфіка, фактори, вікові та гендерні особливості
 • Співзалежність: поняття, прояви і техніки психотерапії. Основи психотерапії пар/сімей
 • Принципи та технології терапії залежностей. Мотиваційний діалог

 

ОБСЯГ ПРОГРАМИ: 3 кредити ЄКТС / 90 годин

ФОРМА НАВЧАННЯ: змішана з використанням технологій дистанційного навчання (платформа Zoom)

ДОКУМЕНТ: Сертифікат про підвищення кваліфікації

Тривалість

Початок

Вартість

Мова

1 місяць

27.05.2024 р.

5 800 грн.

Українська

Координатор програми:  Тетяна ДОНЧЕНКО

Телефони: (044) 521-35-84; (044) 521-35-51

Електронна пошта:  tetiana.donchenko@knu.ua; vpk.ipe@knu.ua

 

Програма

Реєстрація

«Метафора у практиці психотерапевта» – програма, спрямована на підвищення кваліфікації фахівців, професійна діяльність яких повʼязана з вирішенням складних завдань у процесі психотерапії та психологічного консультування і набуття ними додаткових спеціальних фахових комптентностей щодо застосування метафоричної комунікації в діяльності терапевта

КАТЕГОРІЯ СЛУХАЧІВ: психологи, психотерапевти, лікарі, здобувачі вищої психологічної освіти

СПІКЕРИ: провідні науково-педагогічні працівники, психологи-практики та психотерапевти 

Програма складається з восьми тематичних компонентів:
 • Теоретичні засади використання метафори у роботі психолога;
 • Методологічні принципи кататимно-імаганативної психотерапії;
 • Мотиви символдрами та їхня інтерпретація;
 • Теоретичні основи, показання та протипоказання для роботиз епістемологічною метафорою;
 • Робота з метафорою з клієнтами з травматичним досвідом;
 • Робота з метафорою для планування майбутнього;
 • Піскова терапія як допоміжний метод у терапії. Сендплей у роботі з дорослими;
 • Казкотерапія та робота з історіями в дорослій психотерапії.

 

ОБСЯГ ПРОГРАМИ: 2 кредити ЄКТС / 60 годин

ФОРМА НАВЧАННЯ: змішана з використанням технологій дистанційного навчання (платформа Zoom)

ДОКУМЕНТ: Сертифікат про підвищення кваліфікації

Тривалість

Початок

Вартість

Мова

14 днів

14 травня 2024 р.

5 100 грн.

українська

Координатор програми:  Тетяна ДОНЧЕНКО

Телефони: (044) 521-35-84; (044) 521-35-51

Електронна пошта:  tetiana.donchenko@knu.ua; vpk.ipe@knu.ua

Для того, щоб взяти участь у навчанні необхідно зареєструватися за посиланням –РЕЄСТРАЦІЯ

Програма

«Психотерапія травматичного досвіду» – програма, спрямована на підвищення кваліфікації фахівців, професійна діяльність яких повʼязана з вирішенням складних завдань у процесі психотерапії травматичного досвіду і проблем невротичного рівня та набуття ними додаткових спеціальних фахових комптентностей у галузі психології щодо психологічного супроводу, психологічної реабілітації, психологічного консультування та психотерапії

КАТЕГОРІЯ СЛУХАЧІВ: психологи, психотерапевти, лікарі, здобувачі вищої психологічної освіти

СПІКЕРИ: провідні науково-педагогічні працівники, психологи-практики та психотерапевти 

Програма складається з восьми тематичних компонентів:
 • Симптоми психологічної травми. Визначення психологічної травми (МКБ-10, DSM-5, альтернативні діагностичні критерії);
 • Нейропсихологія травми. Типи психотравм;
 • Сучасні теорії травматерапії. Травмо-фокусована когнітивно-поведінкова терапія;
 • Базові принципи травматерапії: створення терапевтичного альянсу (безпека і довіра);
 • Вікарна (вторинна) травматизація, “втома від співчуття” і профілактика вигоряння для травматерапевтів;
 • Діагностика та диференціальна діагностика розладів, які виникли внаслідок травми. Діагностичні інструменти в травматерапії;
 • Техніки, спрямовані на активізацію ресурсів та регуляцію афективних станів;
 • Опрацювання симптомів травми. Базові протоколи доказових підходів травматерапії.

 

ОБСЯГ ПРОГРАМИ: 2 кредити ЄКТС / 60 годин

ФОРМА НАВЧАННЯ: змішана з використанням технологій дистанційного навчання (платформа Zoom)

ДОКУМЕНТ: Сертифікат про підвищення кваліфікації

Тривалість

Початок

Вартість

Мова

14 днів

22 жовтня 2024 р.

5 100 грн.

українська

Координатор програми:  Тетяна ДОНЧЕНКО

Телефони: (044) 521-35-84; (044) 521-35-51

Електронна пошта:  tetiana.donchenko@knu.ua; vpk.ipe@knu.ua

Для того, щоб взяти участь у навчанні необхідно зареєструватися за посиланням –РЕЄСТРАЦІЯ

Програма

 

«Теорія і практика Арт-терапії» – програма підвищення кваліфікації спрямована на формування, поглиблення професійних знань та набуття ґрунтовних умінь і практичних навичок використання арт-терапевтичних технологій для подальшого застосування у професійній діяльності, зокрема у сфері консультування та надання психологічної та психотерапевтичної допомоги особам із складними психоемоційним самопочуттям

КАТЕГОРІЯ СЛУХАЧІВ: практичні психологи та фахівці в галузі психології, лікарі, педагоги, вихователі, менеджери з персоналу, соціальні працівники, студенти і випускники психологічних спеціальностей, а також ті, хто хоче навчитися всім технікам курсу і займатися арт-терапією самостійно

СПІКЕРИ: сертифіковані тренери-психологи, супервізори, арт-коучі

ОБСЯГ ПРОГРАМИ: 4  кредити ЄКТС / 120 годин

ФОРМА НАВЧАННЯ: змішана з використанням технологій дистанційного навчання (платформа Zoom)

ДОКУМЕНТ: Свідоцтво про підвищення кваліфікації

СТИЛЬ НАВЧАННЯ: пояснювально-ілюстрований, проблемно-орієнтований. Навчальні години побудовані у формі лекцій, практичних занять, тренінгів та семінарів

Тривалість

Початок

Вартість

Мова

18 днів

16 вересня 2024 р.

5100 грн.

українська

 

Координатор програми:  Тетяна АНІСТРАТЕНКО

Телефон: (044) 521-33-27; (044) 521-35-51

Електронна пошта: tetiana.anistratenko@knu.uа; vpk.ipe@knu.ua

 

ДЕТАЛІ ТА РЕЄСТРАЦІЯ

Сертифікатна програма «КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ» спрямована на розширення фахових компетентностей психологів у сфері сучасної психотерапії, патопсихології, психіатричної пропедевтики, клінічної психодіагностики, клінічної нейропсихології, психологічного онлайн-консультування та формування практичних навичок їх застосування у професійній діяльності клінічного психолога.

Програма орієнтована на: психологів, клінічних психологів та спеціалістів, які мають вищу освіту ОР “МАГІСТР” зі спеціальності 053 “Психологія” та працюють у сфері охорони здоров’я.

Згідно з наказом МОЗ України № 1782  від 30.09.2022, посаду клінічного психолога у психологічних, реабілітаційних та кризових центрах відтепер зможуть обіймати спеціалісти, які не лише мають психологічну освіту магістерського рівня за спеціальністю «Психологія», але й до 01 січня 2026 року пройшли спеціалізовану підготовку за фахом «Клінічна психологія».

Особливості підготовки за програмою: 

Програма включає наступні освітні компоненти:

 • Сучасна психотерапія
 • Патопсихологія
 • Психіатрична пропедевтика
 • Клінічна психодіагностика
 • Клінічна нейропсихологія
 • Психологічне онлайн-консультування

Програма допоможе вам набути уміння:

 • обирати і застосувати валідні та надійні методи психологічної діагностики та доказові методики і техніки практичної діяльності;
 • розробляти стратегії, організовувати та проводити клініко-психологічне дослідження;
 • здійснювати практичну консультаційно-психотерапевтичну та психокорекційну діяльність з використанням науково верифікованих методів та технік;
 • ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних командах;
 • розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної допомоги клієнтам.

Спікери:  провідні науковці КНУ імені Тараса Шевченка та психологи- практики

 

Обсяг програми та тривалість: 30 кредитів ЄКТС упродовж 4 місяців (180 год. навчальних занять) у формі мультимедійних та інтерактивних лекцій, семінарів та практичних занять, самостійного навчання, групової та індивідуальної роботи тощо

Формат навчання: змішана з використанням технологій дистанційного навчання (платформ Zoom, Google-Meet)

Документ за результатами навчання: сертифікат встановленого зразка

Координатор програми: Тетяна ДОНЧЕНКО (тел.:044-521-35-84)

E-mail: tetiana.donchenko@knu.ua

Тривалість

Початок

Вартість

Мова

4 місяця

10.05.2024 р.

16 200 грн.

українська

Для того, щоб взяти участь у навчанні необхідно зареєструватися за посиланням – РЕЄСТРАЦІЯ

Програма

Назва групи

Розклад занять

Робоча програма

Спікери

Клінічна психологія -4

(з 1 грудня 2023 року - 1 квітня 2024 року)

Клінічна психологія -5

(з 1 березня 2024 року - 28 червня 2024 року)

 

«Сімейне консультування» –  сертифікатна програма підвищення кваліфікації та набуття додаткових професійних компетентностей з теоретичних і практичних знань в царинах історії української психології та досягнень її сучасних наукових шкіл та психологічних практик як невід’ємних джерел формування єдиного дискурсу вітчизняної психології.

Програма передбачає:

Вивчення причин порушень сімейної системи. Оцінка функціональності сім’ї.

Індивідуальне консультування щодо сімейних проблем, подружніх пар, дитячо-батьківські стосунки.

Міланська модель консультування.

Організація родинних таборів.

Спікери професорсько-викладацький склад Університету, психологи-практики

Програма для психологів, юристів в галузі сімейного права, соціальних працівників, соціальних педагогів, здобувачів вищої та післядипломної освіти

Тривалість та формат: 2 кредити ЄКТС.

Заняття проводитимуться упродовж 8 днів, 30 аудиторних годин у формі мінілекцій, практикумів, тренінгів на основі застосування інтерактивних та інтегративних методик, з використанням технологій дистанційного навчання

За результатом опанування програми учасники отримають документ – сертифікат про підвищення кваліфікації

Тривалість

Початок

Вартість

Мова

8 днів

13.05.2024 р.

4800 грн.

українська

Координатор програми: Тетяна АНІСТРАТЕНКО

тел.: (044)  521-33-27; (044)  521-35-51

Електронна пошта: vpk.ipe@knu.ua; tetiana.anistratenko@knu.ua

Програма

РЕЄСТРАЦІЯ

 

«Політична психологія» –  сертифікатна програма розширення професійних компетентностей з теоретичних і практичних знань в царинах історії української психології та досягнень її сучасних наукових шкіл та психологічних практик як невід’ємних джерел формування єдиного дискурсу  вітчизняної психології.

Яку роль відіграють у політиці, а отже і в усій історії людства, конкретні психологічні феномени, психологічні механізми, які реально спонукають людей до політичної діяльності?

Політику творять і реалізують люди, керуючись певними уявленнями, мотивами, цілями, настроями й емоціями. Політичні події та явища значною мірою залежить від природи, психіки конкретних людей. Тому досліджувати політику, її вияви та результати доцільно саме через вивчення людей, їхнього психічного стану.

Спікери:   провідні науково-педагогічні працівники КНУ імені Тараса Шевченка, психологи-практики

Програма для психологів, психотерапевтів, здобувачів вищої та післядипломної освіти; фахівців, робота яких пов’язана з інститутами політичного, суспільного, освітнього, інформаційного секторів (дослідник, радник, управлінець, експерт, помічник народного депутата, політичний технолог, іміджмейкер у сфері політики, фахівець з політичної реклами та PR–технологій, викладач політико-психологічних дисциплін та ін.)

Тривалість та формат: 2 кредити ЄКТС

Заняття проводитимуться упродовж 8 днів, 30 аудиторних годин у формі мінілекцій, практикумів, тренінгів на основі застосування інтерактивних та інтегративних методик, з використанням технологій дистанційного навчання

За результатом опанування програми учасники отримають документ – сертифікат про підвищення кваліфікації

Тривалість

Початок

Вартість

Мова

8 днів

01 квітня 2024 р.

4800 грн.

українська

Координатор програми: Тетяна Донченко (тел.: 044 521 35 84)

E-mail: tetiana.donchenko@knu.ua

Програма

РЕЄСТРАЦІЯ

«Основи психологічної корекції» – сертифікатна програма розширення професійних компетентностей з теоретичних і практичних знань в царинах історії української психології та досягнень її сучасних наукових шкіл та психологічних практик як невід’ємних джерел формування єдиного дискурсу  вітчизняної психології.

Програма спрямована на вивчення причин поведінкових та емоційних порушень у дітей; створення індивідуальної корекційної програми; використання ігрової психотерапії, форм і методів дитячо-батьківського консультування

Спікери:  провідні науково-педагогічні працівники  КНУ імені Тараса Шевченка, психологи-практики

Програма для психологів, логопедів, педагогів дошкільних закладів, функціональні обовʼязки яких передбачають застосування процесів психологічної корекції; здобувачів вищої та післядипломної освіти

Тривалість та формат: 2 кредити ЄКТС. Заняття проводитимуться  з використанням технологій дистанційного навчання.

За результатом опанування програми учасники отримають документ – сертифікат про підвищення кваліфікації

Тривалість

Початок

Вартість

Мова

8 днів

вересень 2024 р.

4 800 грн.

українська

Координатор програми: Тетяна Донченко (тел.: 044 521 35 84)

E-mail: tetiana.donchenko@knu.ua 

Програма

РЕЄСТРАЦІЯ

 

«Основи позитивної психології» – сертифікатна програма підвищення кваліфікації учасників, розширення їх професійних компетентностей з психологічного консультування, підвищення якості життя особистості. Програма орієнтована на розширення знань і психологічних практик учасників в царині позитивної психології як провідного тренду розвитку сучасної світової психології, маючи в основі напрацювання її зарубіжних та українських представників

Проблематика і практика ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ допомагає  особистості зрозуміти та відшукати основи власного суб’єктивного благополуччя, сформувати вміння та навички актуалізації в повсякденному  житті позитивних переживань та  вершинних емоцій,  визначити і  розвинути сильні риси характеру, які лежить в основі її суб’єктивного благополуччя та життєвих досягнень.

Спікери:  провідні науково-педагогічні працівники  КНУ імені Тараса Шевченка, психологи-практики

Програма для психологів, психотерапевтів, медичних працівників, педагогів і філософів, соціальних працівників, здобувачів вищої та післядипломної освіти.

Тривалість та формат: 2 кредити ЄКТС

Заняття проводитимуться з 13 травня 2024 р. (упродовж 8 днів, 30 аудиторних годин у формі мінілекцій, практикумів, тренінгів на основі застосування інтерактивних та інтегративних методик) з використанням технологій дистанційного навчання

За результатом опанування програми учасники отримають документ – сертифікат про підвищення кваліфікації

 

Тривалість

Початок

Вартість

Мова

8 днів

13.05.2024 р.

4800 грн.

українська

Координатор програми: Тетяна АНІСТРАТЕНКО

тел.: (044)  521-33-27; (044)  521-35-51

Електронна пошта: tetiana.anistratenko@knu.ua

 

 

Програма

РЕЄСТРАЦІЯ

«Стратегування та планування розвитку громад та територій – дії лідерів громад» – сертифікатна програма розширення професійних компетентностей голів територіальних громад для забезпечення ефективного управління на центральному, місцевому та регіональному рівнях; вироблення умінь та навичок, необхідних для стратегування та планування розвитку територіальних громад; імплементація законодавства у сфері місцевого самоврядування до європейських принципів, які висуваються до країн – кандидатів на вступ до ЄС, а також принципів «доброго врядування», які закріплені рішеннями Ради Європи.

Викладачі – професорсько-викладацький склад КНУ імені Тараса Шевченка та представники Всеукраїнська Асоціація ОТГ

Програма для голів територіальних громад, працівників органів місцевого самоврядування

Тривалість та формат: 6 днів (заняття плануються в середу та четвер в Інституті післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка).

Контактні години побудовані у формі мінілекцій, практикумів, тренінгів на основі застосування інтерактивних та інтегративних методик.

Координатор програми: Віта ТИЩЕНКО (Тел.: 044 257-42-06, 044 521-35-51)

E-mailvita.tyshchenko@knu.ua

 

ДЕТАЛІ ТА РЕЄСТРАЦІЯ

«Психодинамічна психотерапія та консультування» – сертифікатна програма розширення професійних компетентностей з психологічного консультування, практичний курс з оволодіння навичками психодинамічного терапевта та аналітика.

Модуль1. Вступ до психодинамічної психотерапії

Модуль2. Сучасні напрями психоаналізу та психодинамічної психотерапії

Модуль 3. Групові форми психодинамічної психотерапії. Супервізія

 

Викладачі – професорсько-викладацький склад КНУ імені Тараса Шевченка, кращі фахівці з психологічного консультування, три психоаналітики, сертифіковані ЕКПП

Програма для психологів, психотерапевтів, студентів ЗВО

Тривалість та формат: 19 днів.

Контактні години побудовані у формі мінілекцій, практикумів, тренінгів на основі застосування інтерактивних та інтегративних методик.

 

Приймальня: (тел.: 044 521 35 60)
Електронна пошта: vpk.ipe@knu.ua; ipe@knu.ua

 

ДЕТАЛІ ТА РЕЄСТРАЦІЯ

Цільова група: фахівці у сфері роботи з соціальними даними, галузь знань «Соціальні та поведінкові науки»

Мета: формування та поглиблення знань з гендерної проблематики та набуття додаткових

професійних компетентностей щодо застосування гендерної аналітики та отримання, обробки, аналізу й використання соціологічної інформації. 

Ментори: провідні науковці, практики, експерти у сфері гендерної аналітики

Документ: Сертифікат про підвищення кваліфікації.

Тривалість та формат: 30 кредитів / 900 годин (180 навчальних годин).

Форма та стиль навчання: змішане (з використанням технологій дистанційного навчання). Проблемно-орієнтований стиль, що реалізується під час інтерактивних лекцій, практикумів, тренінгів, семінарів, групової та індивідуальної роботи на основі соціологічних і гендерних досліджень.

Програмні результати навчання: поглиблення професійних компетентностей у діагностиці та інтерпретації соціальних проблем суспільства та використанні гендерного аналізу при цьому, застосуванні соціологічних і статистичних методів та інструментів гендерної аналітики у реалізації гендерної політики в сучасному українському суспільстві на базі удосконалення фахових знань і умінь аналізувати соціальні явища і процеси сучасного гендерованого суспільства;
здійснювати гендерний аналіз проєктів, програм і соціальних даних;
застосовувати у професійній діяльності законодавчу та наукову базу, соціологічні та статистичні методи, цифрові технології тощо.

Тривалість

Початок

Вартість

Мова

6 місяців

вересень 2024 р.

15 000 грн.

українська


Координатор програми: Тетяна Донченко

Телефон: (044) 521-35-84   Приймальня: (044) 521-35-60

Електронна пошта: vpk.ipe@knu.ua; tetiana.donchenko@knu.ua

 

ДЕТАЛІ ТА РЕЄСТРАЦІЯ

ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ

10 квітня 2024 року відбувся вебінар на тему «Цифровізація трудових відносин: майбутнє чи сьогодення»

Читати далі

Успішне завершення чергової програми
«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА АРТ-ТЕРАПІЇ»

Читати далі

Розпочато серію вебінарів «Весняний лекторій 2024»

Читати далі
ВСІ НОВИНИ

ОГОЛОШЕННЯ

Сертифікатна програма
«Методика навчання української мови як іноземної»

Читати далі

ІПО запрошує долучитися до сертифікатної програми «Політична психологія»

Читати далі

День відкритих дверей!

Читати далі
ВСІ АНОНСИ